Regulamin Rezerwacji oraz Pobytu w obiekcie Teatralna1 w Piechowicach – Michałowicach wraz z klauzulą informacyjną RODO i polityką prywatności

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami dokonywania rezerwacji oraz pobytu w obiekcie „Teatralna1”, 58-573 Piechowice (Michałowice), ul. Teatralna 1 („Obiekt”). Dokonanie rezerwacji jednego z naszych domków, pokoju w domku lub apartamentu („Lokal”) oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Podmiotem świadczącym usługi jest Teatralna1 Sp. z o.o., z siedzibą w Piechowicach, przy ul. Teatralnej 1, 58-573 Piechowice, NIP: 6112816796, REGON: 521304857, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000954605, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Wynajmujący”)

Przedmiot Regulaminu

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa przedmiot oraz sposób świadczenia usług najmu dobowego, zasady odpowiedzialności i pobytu na terenie Obiektu oraz stanowi integralną część umowy najmu.

Regulamin ma zastosowanie zarówno do konsumentów, o których mowa w art. 221 kodeksu cywilnego, jak i do przedsiębiorców, o których mowa w art. 431 kodeksu cywilnego.

Umowa uważana jest za zawartą w momencie, w którym dochodzi do dokonania potwierdzonej rezerwacji, w sposób opisany w niniejszym Regulaminu.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Cena Najmu
całkowity koszt najmu Lokalu w Okresie Najmu, obliczony na podstawie aktualnych stawek stosowanych przez Wynajmującego wskazanych przy rezerwacji;

Doba Najmu
przyjęty czas najmu, który rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przybycia do Obiektu, a kończy o godzinie 10:00 następnego dnia;

Gość
osoba dokonująca rezerwacji i podpisująca kartę rejestracji, a gdy zrobiły to różne osoby – za Gościa uznaje się osobę, która podpisała kartę rejestracji;

Najem
najem dobowy, który rozumiany jest jako oddanie przez Wynajmującego Lokalu do czasowego używania przez Gościa, w celu krótkotrwałego zakwaterowania w zamian za umówioną Cenę Najmu;

Osoba Towarzysząca
osoba przebywająca z Gościem w Lokalu w Okresie Najmu w ramach liczby osób wskazanej przy rezerwacji.

Rezerwacja pobytu i płatność

 1. Rezerwację Najmu Obiekt przyjmuje po zgłoszeniu mailowym na adres rezerwacje@teatralna1.pl, on-line przez stronę www.teatralna1.pl lub poprzez jeden z portali rezerwacyjnych (takich jak Slowhop, Booking.com, Airbnb). Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do rezerwacji poprzez portal rezerwacyjny, w zakresie w jakim regulamin portalu nie stanowi inaczej.
 2. W celu dokonania rezerwacji należy podać następujące dane: imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, wybrany numer/nazwę domku lub apartament, liczba osób (wiek w przypadku osób poniżej 18 roku życia) oraz termin pobytu. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat.
 3. Osoba rezerwująca drogą mailową po dokonaniu rezerwacji otrzyma za pomocą poczty e-mail pisemne wstępne potwierdzenie przyjęcia rezerwacji, które obejmuje: termin pobytu, numer/nazwę domku lub apartament, liczbę osób, cenę oraz informację o terminie wpłaty i wysokości opłaty rezerwacyjnej. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Gościa formularza rezerwacyjnego, a także za podanie błędnych danych przy dokonywaniu rezerwacji. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za awarię lub niedostępność systemu rezerwacyjnego oraz za następstwa tym spowodowane.
 4. Przyjęta rezerwacja jest niepotwierdzona. Złożenie rezerwacji jest tylko informacją, że Lokal jest wolny w dniu przyjęcia zgłoszenia i wstępnie do czasu przesłania opłaty rezerwacyjnej lub upływu terminu na dokonanie opłaty rezerwacyjnej jest zablokowany.
 5. Wysokość opłaty rezerwacyjnej wynosi co najmniej 50% Ceny Najmu. Płatności opłaty rezerwacyjnej należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości o wstępnym potwierdzeniu rezerwacji (w przypadku rezerwacji przez e-mail) lub przy dokonywaniu rezerwacji (w przypadku rezerwacji on-line przez Stroną Internetową lub przez portal rezerwacyjny). Niewpłacenie opłaty rezerwacyjnej we wskazanym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 6. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu opłaty rezerwacyjnej w terminie i wysokości wskazanej w potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji. Gość otrzyma mailowo informację o potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku płatności przelewem, płatności opłaty rezerwacyjnej należy dokonywać na rachunek bankowy Wynajmującego nr45 1020 2124 0000 8402 0431 7863.
 7. Wpłata opłaty rezerwacyjnej i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie przez Gościa, że zapoznał się z Regulaminem oraz w pełni akceptuje jego warunki i zobowiązuje się go przestrzegać, a także zapewnić, że Osoby Towarzyszące i Osoby Zaproszone zapoznają się z Regulaminem i będą go przestrzegać, a także wyrażają zgodę na umieszczenie ich danych osobowych w bazie danych i ich przetwarzania na potrzeby świadczenia przez Wynajmującego usług
 8. Wpłacona opłata rezerwacyjna i wpłacona Cena Najmu jest bezzwrotna. W szczególności nie podlega zwrotowi, jeżeli Gość nie stawi się w umówionym przy rezerwacji terminie.
 9. Istnieje możliwość przełożenia pobytu (przeniesienia opłaty rezerwacyjnej) na inny uzgodniony wolny termin (w okresie kolejnych 6 miesięcy, według cen obowiązujących w nowym uzgodnionym terminie), pod warunkiem zgłoszenia tego najpóźniej na 7 dni przed planowanym przyjazdem. Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpi później, opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
 10. Zapłata pozostałej części Ceny Najmu (Cena Najmu pomniejszona o wpłaconą opłatę rezerwacyjną) musi zostać dokonana przez Gościa przed przyjazdem przelewem na rachunek bankowy wskazany w pkt. 6 powyżej lub najpóźniej w dniu przyjazdu, przed odebraniem kluczy do Lokalu. Wynajmujący nie wyda kluczy w przypadku nieopłacenia pobytu w całości.
 11. Jeżeli Gość nie przyjedzie do godziny 21.00 pierwszego dnia zarezerwowanego terminu to Wynajmujący traktować będzie brak przyjazdu jako rezygnację z pobytu. Gość w przypadku możliwego opóźnienia przyjazdu powinien powiadomić Wynajmującego, aby miejsce noclegowe pozostało zablokowane do następnego dnia (dłuższe utrzymanie rezerwacji może wymagać dopłaty w wysokości wskazanej przez Wynajmującego).
 12. W przypadku skrócenia pobytu zapłacona Cena Najmu nie podlega zwrotowi. W przypadku dokonania rezerwacji Domku dla 7 lub 8 osób albo Apartamentu dla 3 lub 4 osób i niepoinformowaniu wynajmującego, że dodatkowe osoby (ponad 6 w Domku lub ponad 2 w Apartamencie) nie będą jednak zakwaterowane, Wynajmujący naliczy opłatę za jedną Dobę Najmu tych osób.
 13. Brak anulowania rezerwacji lub jej odwołanie w dniu przyjazdu, może skutkować dochodzeniem roszczeń wobec Gości i żądaniem pokrycia całkowitej Ceny Najmu.
 14. Gościowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z zakresu usług zakwaterowania, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 15. Walutą płatności jest złoty polski (PLN). Wszelkie dodatkowe opłaty związane z formą dokonywania płatności, w tym także kosztem przewalutowania na złoty polski, obciążają Gościa.
 16. Ceny Najmu zawierają podatek VAT.
 17. Należność za inne usługi niż Najem musi zostać przez Gościa uregulowana dodatkowo, bezpośrednio w Obiekcie.
 18. W celu otrzymania faktury VAT, konieczne jest zgłoszenie tego przed zakończeniem transakcji sprzedaży (tj. przy dokonywaniu rezerwacji). Po zamknięciu transakcji paragonem nie jest możliwe wystawienie faktury sprzedaży.
 19. Opłata za pobyt zawiera: bezpłatny, niestrzeżony parking na terenie Obiektu (maksymalnie 2 auta na Domek, dodatkowy parking jest płatny), pościel, ręczniki – 1 duży, 1 mały, suszarka do włosów, internet wi-fi (ze względu na teren górski i lokalną infrastrukturę jest on słabej jakości), w sezonie grzewczym 1 koszyk drewna kominkowego (dodatkowe drewno jest do nabycia u Wynajmującego).
 20. Szczegółowy aktualny cennik pobytu znajduje się na stronie internetowej www.teatralna1.pl.
 21. Płatności są obsługiwane przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.

Zameldowanie

 1. Miejsca noclegowe wynajmowane są w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu („Okres Najmu”). Obiekt nie posiada całodobowej recepcji, odbiór i zwrot kluczy możliwy jest w godzinach 10.00 – 21.00. Zachęcamy naszych Gości do uprzedzania nas o planowanej godzinie przyjazdu.
 2. Przekazanie kluczy do Lokalu i jego odbiór przebiega zawsze w obecności osoby upoważnionej przez Wynajmującego. Przy wydaniu kluczy Gość zobowiązany jest okazać swój dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport w celach identyfikacyjnych (w tym potwierdzenia, czy osobą, która dokonała rezerwacji i dokonała opłaty rezerwacyjnej) oraz czytelnie wypełniła i podpisała kartę rejestracji, zawierającą w szczególności dane wskazane w pkt. 3 w części “Rezerwacja pobytu i płatność”.
 3. Odmowa wykonania którejkolwiek z czynności wymienionych w pkt. 2 powyżej może skutkować niewydaniem kluczy do Lokalu. Wynajmujący nie wyda kluczy, jeżeli Gość lub Osoba Towarzysząca są pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź zachowują się agresywnie lub stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla siebie lub dla innych osób oraz mienia. Odmowa wydania kluczy z ww. przyczyn będzie równoznaczna z anulowaniem rezerwacji przez Gościa z powodów po stronie Gościa na zasadach określonych w pkt. 8 i 13 w części “Rezerwacja pobytu i płatność”.
 4. Gość ma prawo przed zameldowaniem obejrzeć standard i warunki Lokalu. Gość po zameldowaniu akceptuje standard i warunki, bez możliwości uzyskania zwrotu Ceny Najmu za pobyt w Lokalu.
 5. Podczas przekazywania kluczy Wynajmujący (lub osoba przez niego upoważniona) przekaże istotne informacje dotyczące Obiektu oraz wynajętego Lokalu (w tym instrukcje obsługi wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie domku/apartamentu). W przypadku zgubienia klucza Gość ponosi koszt w wysokości 100 zł za 1 sztukę.
 6. W przypadku nieopuszczenia Lokalu do godziny 10.00 ostatniego dnia Okresu Najmu, Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 250 zł za każdą kolejną, rozpoczętą godzinę przebywania w Lokalu, chyba że uzyskał wcześniej zgodę Wynajmującego na opuszczenie Lokalu po godzinie 10:00 (przy czym taka zgoda może się wiązać z dodatkową opłatą).
 7. W przypadku nieopuszczenia Lokalu do godziny 10:00 i nieobecności o tej godzinie Gościa w Lokalu, personel Wynajmującego jest uprawniony do wejścia do Lokalu pod nieobecność Gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich poza Lokal.
  W takim przypadku Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 500 zł.
 8. Wynajmujący może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła Regulamin.

Zasady Pobytu

 1. Cisza nocna rozpoczyna się o godzinie 22.00 i kończy się o 7.00 rano. Prosimy naszych Gości o zachowanie stosownej ciszy nocnej. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest rozwiązanie przez Wynajmującego umowy z Gościem ze skutkiem natychmiastowym, bez możliwości uzyskania zwrotu Ceny Najmu za pobyt w Lokalu.
 2. Zachowanie osób korzystających z usług świadczonych przez Wynajmującego nie powinno zakłócić spokoju pobytu innych gości Obiektu.
 3. Z Lokalu mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji (maksymalnie 8 osób w Domku i 4 osoby w apartamencie, obejmuje to również dzieci w wieku do 3 lat, nawet jeżeli ich pobyt jest bezpłatny; Wynajmujący może zgodzić się na zakwaterowanie w Domku 2 dodatkowych dzieci w wieku poniżej 3 lat i 1 dodatkowego dziecka w wieku poniżej 3 lat w apartamencie). Osoby z zewnątrz („Osoby Zaproszone”) mogą przebywać na terenie Obiektu do godziny 21.00 (chyba, że są klientami restauracji Teatralna1 lub Sceny w Górach), przy czym nie może być ich więcej niż 4 osoby. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w Lokalu, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji Wynajmujący może doliczyć dodatkową opłatę w wysokości 1500zł lub rozwiązać umowę z Gościem ze skutkiem natychmiastowym, bez możliwości uzyskania zwrotu Ceny Najmu za pobyt w Lokalu.
 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców mediów, na które nie ma wpływu.
 5. Na życzenie Gości mogą zostać wymienione za dodatkową opłatą ręczniki czy pościel. Jeżeli Okres Najmu wynosi co najmniej dziesięć dni, Gość jest uprawniony do zamówienia nieodpłatnego dodatkowego sprzątania Lokalu, wymiany ręczników i pościeli. W innych przypadkach, Lokal może być sprzątany dodatkowo na wyraźne życzenie Gościa za opłatą zgodnie z aktualnym cennikiem.
 6. Obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA wewnątrz Lokalu, a także w budynku Sceny w Górach (w tym również na jej werandzie) oraz w restauracji Teatralna1 (w tym również na tarasie). W przypadku nieprzestrzegania zakazu przez Gościa, jego Osoby Towarzyszącej lub jego Osoby Zaproszonej, Gość zobowiązany będzie do zapłaty kary w wysokości 1000 zł za każde naruszenie. Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w zdaniu poprzednim, Gość zostanie obciążony kosztami związanymi z doprowadzeniem lokalu do stanu sprzed naruszenia zakazu palenia, takimi jak np. czyszczenie chemiczne mebli tapicerowanych, wykładzin i innych tkanin, a także ich całkowita wymiana, ozonowanie lub malowanie pomieszczeń.
 7. Na terenie Obiektu zabronione jest posiadanie i korzystanie z leków psychotropowych, narkotyków i innych środków odurzających. Osoby znajdujące się pod ich wpływem mają zakaz wstępu na teren Obiektu. Nieprzestrzeganie zakazów skutkuje możliwością rozwiązania przez Wynajmującego umowy z Gościem ze skutkiem natychmiastowym, bez możliwości uzyskania zwrotu Ceny Najmu za pobyt w Lokalu.
 8. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w Lokalu obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych miejsc i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek, palników gazowych. Zabronione jest wnoszenia i posiadanie na terenie Obiektu przedmiotów niebezpiecznych takich jak broń, amunicja, materiały wybuchowe, materiały łatwopalne, czy produkty pirotechniczne, w tym także fajerwerki. W przypadku, gdy Gość złamie zakazy opisane w zdaniu poprzedzającym, Wynajmujący jest uprawiony do naliczenia mu kary w wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest również zasłanianie lub wyłączanie czujników dymu.
 10. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz palenia ogniska lub rozpalania grilla bez zgody Wynajmującego.
 11. W Lokalach wyposażonych w kominki, korzystanie z nich odbywa się na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko Gościa. Kominki można używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, do palenia w nich drewnem dostarczonym przez Wynajmującego, przy zamkniętych drzwiczkach komory spalania. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się pozostawiania rozpalonego kominka bez nadzoru osoby pełnoletniej.
 12. W Lokalach zabronione jest organizowanie jakichkolwiek imprez, eventów, spotkań towarzyskich (poza zaproszeniem Osób Zaproszonych zgodnie z pkt. 3 tej części Regulaminu), spotkań okolicznościowych itp. bez uzyskania zgody Wynajmującego.
 13. Gość nie może przekazywać Lokalu w podnajem i do bezpłatnego używania osobom trzecim.
 14. Wynajmujący oddaje Lokal do korzystania wyłącznie do celów mieszkalnych. Wykorzystywanie lokalu do innych celów, w szczególności komercyjnych i reklamowych, możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego i na warunkach finansowych ustalonych z Wynajmującym pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
 15. W przypadku, gdyby naruszenia niniejszego Regulaminu przez Gościa, Osobę Towarzyszącą lub Osobę Zaproszoną oraz odmowa opuszczenia przez nich Lokalu lub Obiektu w przypadku zakończenia Okresu Najmu, odmowa wydania kluczy do Lokalu przez Wynajmującego lub nakazania przez Wynajmującego opuszczenia przez Gościa Lokalu w trybie natychmiastowym spowodowały konieczność wezwania odpowiednich służb (w tym ochrony) Gość zobowiązany będzie do pokrycia kosztów interwencji wezwanych służb.
 16. Podczas pobytu obsługa Obiektu może wejść do Lokalu (w tym również pod nieobecność Gościa lub Osób Towarzyszących) wyłącznie, jeżeli zajdzie nieprzewidziana potrzeba (wyłączenie telewizora przed burzą, ulewą, zamkniecie okien itp., zagrożenie bezpieczeństwa lub niestosowanie się Gości do niniejszego Regulaminu, konieczność dostępu do zaworów wody lub skrzynki elektrycznej, konieczność dokonania napraw) lub w trakcie sprzątania.  
 17. Goście są zobowiązani do dbania o wynajęty Domek oraz apartament (w tym o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody) oraz do zwrotu Lokalu w stanie w jakim go odebrali w dniu przyjazdu (w tym pozostawienia umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem). Przestawianie mebli (innych niż stoliki kawowe, krzesła i fotele) oraz sprzętów AGD/RTV jest niedopuszczalne. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z Lokalu należących do nich rzeczy (np. ręczniki, poduszki, koce, talerze, sztućce, meble itp.). Niezastosowanie się do powyższego postanowienia, skutkować będzie naliczeniem Gościowi, dodatkowej opłaty za serwis porządkowy w wysokości 250 zł.
 18. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenie lub zniszczenie Lokalu, wyposażenia Lokalu, innych pomieszczeń Obiektu, czy też wyposażenia, urządzeń, elementów systemów i instalacji, budynków oraz naniesień znajdujących się na terenie Obiektu (w tym ich usunięcie lub zabranie) spowodowane przez Gościa, Osoby Towarzyszące lub Osoby Zaproszone.
 19. W przypadku powstałej szkody Gość zobowiązany jest zawiadomić personel Wynajmującego niezwłocznie po wykryciu szkody.
 20. Gość zobowiązany jest do pełnego pokrycia wartości szkody. Naprawienie szkody obejmuje straty, które Wynajmujący poniósł oraz korzyści (w tym przychody), które mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Dla uniknięcia wątpliwości, w przypadku, gdyby w celu usunięcia szkody konieczne było wyłączenie któregokolwiek z Lokalów z użytku, szkoda obejmuje w szczególności równowartość stawek za najem stosowanych przez Wynajmującego za każdy rozpoczęty dzień, w którym lokale te były wyłączone z użytku.
 21. Gość nie może wprowadzać jakichkolwiek przeróbek ani innych trwałych zmian w Lokalu oraz budynków w Obiekcie. Gość nie może wymieniać zamków ani dorabiać kluczy do Lokalu.
 22. W Lokalu nie wolno przechowywać rowerów, nart, desek snowboardowych i innego dużego sprzętu sportowego. Sprzęty te należy przechowywać w miejscu wskazanym przez Wynajmującego lub opiekuna Obiektu.
 23. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, pieniądze, papiery wartościowe, biżuterię i inne kosztowności wniesione przez Gościa lub Osoby Towarzyszące na teren Obiektu, odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na Gościu. Pozostawienie rzeczy osobistych w pomieszczeniach wspólnych takich jak np. pomieszczenia w Scenie w Górach, weranda przy Scenie w Górach, sala i taras restauracji Teatralna1, jest wyłącznie na własną odpowiedzialność Gościa.
 24. Przedmioty pozostawione przez Gościa w Obiekcie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt Gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez Gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez Gościa, Wynajmujący postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach znalezionych.
 25. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gościa, Osób Towarzyszących, Osób Zaproszonych lub innych osób trzecich na terenie Lokali i Obiektu.
 26. Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie Obiektu (szkło, plastik, papier itp.).
 27. Parking na terenie Obiektu jest niestrzeżony. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Na terenie Teatralnej1 samochody poruszają się po wyznaczonych drogach z prędkością 10 km/h.
 28. Przypadki nieuzasadnionego uruchomienia instalacji przeciwpożarowej skutkują karą w kwocie 500 zł.
 29. Na terenie Obiektu za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży do 18 roku życia odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.  Rodzice i opiekunowie ponoszą również całkowitą odpowiedzialność za dzieci oraz młodzież do 18-tego roku życia. Osoby te uprawnione są do przebywania na terenie Obiektu jedynie pod nadzorem opiekuna prawnego.
 30. W przypadku naruszenia Regulaminu obiektu Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę z Gościem ze skutkiem natychmiastowym, bez możliwości uzyskania zwrotu Ceny Najmu za pobyt w Lokalu.
 31. W przypadku stwierdzenia przez Gościa uchybień w zakresie świadczonych przez Wynajmującego usług, Gość ma prawo złożyć reklamację na adres e-mail: rezerwacje@teatralna1.pl. Wynajmujący poinformuje Gościa o przyjęciu reklamacji i rozpatrzy ją w ciągu 14 dni, licząc od dnia jej wpływu do Wynajmującego.

Pobyt ze zwierzętami

 1. Zwierzęta są mile widziane w obiektach Teatralnej1, przy czym prosimy o zamiarze pobytu ze zwierzęciem poinformować przy rezerwacji pobytu. Koszt pobytu zwierzęcia jest zgodny z aktualnym cennikiem. Gość powinien posiadać w trakcie pobytu książeczkę zdrowia zwierzęcia z aktualnymi szczepieniami.
 2. Za zwierzę odpowiada Gość. Jest on zobowiązany do zachowania czystości i spokoju na terenie Obiektu. Gość musi w pełni kontrolować zwierzę i podczas całego Okresu Najmu, Gość jest zobowiązany w taki sposób sprawować pieczę nad zwierzęciem, aby nie stanowiło ono zagrożenia dla innych osób przebywających na terenie Obiektu i ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez te zwierzęta.
 3. Gość zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu w Lokalu i na terenie Obiektu. W przypadku zaniechania przez Gościa usunięcia nieczystości, Wynajmujący obciąży Gościa kwotą 100 zł za każde dodatkowe sprzątanie.
 4. Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa Gość.

Dane Osobowe

 1. Dokonując rezerwacji osoba rezerwująca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych i ich przetwarzania na potrzeby świadczenia przez Wynajmującego usług.
 2. Administratorem danych osobowych jest Teatralna1 Sp. z o.o. z siedzibą w Piechowicach, pod adresem Teatralna 1, 58-573 Piechowice, a z osobami nadzorującymi przestrzeganie zasad ochrony danych można się skontaktować drogą elektroniczną na adres rezerwacje@teatralna1.pl.
 3. Wynajmujący wprowadził na terenie Obiektu monitoring wizyjny. Powzięte w wyniku monitoringu wizyjnego dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o usługę hotelarską na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych może zostać powierzone partnerom świadczącym usługi techniczne związane z systemami rezerwacji. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Obiektowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.
 5. Każdy gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich oraz w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 7. Jeżeli Gość stwierdzi, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Korzystanie z płatności elektronicznych wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie: imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania. Dane będą przetwarzane przez Teatralna1 Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy najmu. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z płatności elektronicznych.
 9. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy rezerwacje@teatralna1.pl.